blog

世界报纸新年文学奖得主

●短篇小说“悲伤温带”Kim Gwang-yong(忠清南道的Asan-si,Yonghwa-ro)●诗人“Tuck Na White Cloud”Lee Yunjung(水原市,Gwonnyeongro)●文学批评“ (济州市,Juksan-eup,Chungsanbang-dong)●评委会成员△短篇小说:思想:Kim Hwa-young Kang Seok-gyeong,审判:

查看所有